Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi


Özet Görüntüleme: 88 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

  • Atilla DURMUŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Bülent MATPAY Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Havalandırma sistemi, Kapalı otopark, Karbon monoksit, İş sağlığı ve güvenliği

Özet

             Türkiye’de son yıllarda şehir hastaneleri ve bölgesel sağlık tesislerinin sayısı git gide artmaktadır. Bu tesisler bünyesinde birçok sağlık birimini barındıran, bulunduğu bölgedeki insanlara sağlık ihtiyaçlarını sunan ileri teknolojik ve tıbbi imkânların yer aldığı mekânlardır. Bu durum beraberinde binlerce insanın bir arada bulunduğu çalışma ortamı ve birbirinden farklı kökenli risklerin yer aldığı mekânların oluşmasına zemin sağlamıştır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli düzeyde risk unsuru taşıyan kapalı otoparklar, sağlık tesislerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çünkü medikal tesise ait kapalı otoparkta açığa çıkan egzoz gazı kirleticileri, tesiste mevcut bulunan ve kullanılan kimyasallar ile etkileşime gireceği açıktır. Bu minvalde medikal tesislerin kapalı otoparklarında mevcut veya kurulacak havalandırma sistemlerinde sadece egzoz gazı kirleticileri planlamaya dâhil edilmemelidir. Ayrıca kapalı otoparka yakın mesafede bulunan kimyasal maddelerin kullanıldığı servislerde oluşan riskler de dikkate alınmalıdır. Bunun yanında otopark çalışanlarının periyodik sağlık muayeneleri diğer sağlık çalışanlarından farklı tutulmalı ve egzoz gazında açığa çıkan kirleticiler özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. Nihai olarak; medikal tesislerin otoparkları, birçok yönden tesisin diğer birimlerinden farklı tutularak, alana özgü risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri yapılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi faydalı olacaktır.

Referanslar

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.htm (erişim: Mayıs 2023).

M. Badik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kapalı Otoparklarda Kimyasal Maruziyetin Tespiti ve Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2016.

O. Büttner, Parkplatze and Grossgaragen, Bauwesen için VEB Verlag, s.308-312, 1967.

P. Köseoğlu, Yeraltı Otopark Çalışanlarında Motorlu Taşıt Egzoz Emisyonuna Bağlı Sağlık Sorunları, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1999.

TUİK, https://www.tuik.gov.tr (erişim: Mayıs, 2023).

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, https://www.saglik.gov.tr (erişim: Mayıs 2023)

WHO, The Hospital in Rural and Urban Districts, Report of WHO Study Group on the Function of Hospitals at the First Referral Level, Geneva, (1992), 11.

C. Rissel, M. Crane, N. Petrunoff, , Commentary on transport and clinical practice, Journal of Transport & Health, (2014), 81-82.

İ. Karaağaç, Hastane Projelerinin Otopark Planlamasında Dikkate Alınacak Hususların İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017.

P. Glorennec ve Ark., Is a quantitative risk assessment of air quality in underground parking garages possible? Indoor Air, (2008),18: 283–292.

A. Kılıç, Otopark Havalandırması, Yangın ve Güvenlik, (2012), 153, 8-9.

G. Kara, M. E. Aydın, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonun (PAH) Risk Değerlendirmesi Park Garajlarındaki Siteler, Adli Çevre, (2015), 16:3, 205-216.

M. Brauer, G. Hoek, P. Van Vliet, K. Meliefste, P. Fischer, A. Wijga, ... & B. Brunekreef, Trafikten kaynaklanan hava kirliliği ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları ile astım ve alerjik semptomların gelişimi, Amerikan Solunum ve Kritik Bakım Tıbbı Dergisi, (2002), 166 (8), 1092-1098.

J. Heinrich, H. E. Wichmann, Traffic related pollutants in Europe and their effect on allergic disease, Current opinion in allergy and clinical immunology, (2004), 4(5), 341-348.

H. Kandiş, ve ark., Karbonmonoksit Zehirlenmesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2009), 11(3):54-60.

Ö. Cavkaytar, Ö. Soyer, Türkiye’de Hava Kirliliğinden Kaynaklanan Sağlık Sorunları, Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi 2, (2013), 105 – 111.

P. Tatar, Kurşun Maruziyetinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi (Akü, Maden ve Metal İşyerlerinde), İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2014.

M. Durşen, B. Yasun, Yeraltı Madenlerinde Bulunan Zararlı Gazlar ve Metan Drenajı, İSGÜM, ANKARA, 2012.

Tursun S. , Alpcan A. , Şanlı C. , Kabalcı M. Karbonmonoksit zehirlenmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi. (2017), 9(4): 203-206.

S. Thorn, L. Keim, Carbonmonoxide Poisoning: A Review, Epidemiology, Pathophysiology Clinical Findings and Treatment Options Including Hyperbaric Therapy, Clin. Toxicology, (1989), 27, 141-156.

S. Ersoy, N. İ. Ölmezoğlu İri, H. Karadeniz, H. Ç. Ketenci, K. Çelenk, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kimyasal Risk Faktörleri: Çalışanların Karbonmonoksit (CO) Maruziyeti, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2022), 11 (3), 927-936.

P. D. T. Güyagüler, A. Karakaş, A. Güngör, Occupational health and safety in mining industry. Ankara, 2005.

A. Zeynep, İ. Cumali, Dizel Motorlarında Zararlı Egzoz Emisyonlarının Azaltılmasının Araştırılması, 4 th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, November, Samsun, Turkey, (2019), 22-24.

Ö. Zeydan, Y. Yıldırım, Zonguldak ili atmosferindeki benzen maruziyeti sağlık risk değerlendirmesi, IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrol Sempozyumu, 2010.

E. Durmuşoğlu, F. Taşpınar, A. Karademir, Health Risk Assesment of BTEX emissions in the landfill environment, Journal of Hazardous Materials, (2010), 176, 870-877.l

T. Akbulut, İşçi sağlığı prensip ve uygulamaları, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul Sistem Yayıncılık, 1994.

URL 1, http://www.cdc.gov/Niosh/pdfs/0619.pdf (erişim: Mayıs 2023).

İ. Dökmeci, Toksikoloji, 3.baskı, 299-302, Nobel Tıp Basımevi, İstanbul, 2001.

URL 2, http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/xylene/index.html (erişim: Mayıs 2023).

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, www.mevzuat.gov.tr (erişim: Mayıs 2023).

T. Yılmazer, Kurşunlu Benzin Kullanımına Uygun Motorların Kurşunsuz Benzinle Çalıştırılması Halinde Ortaya Çıkan Problemlerin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.

M. Krarti, A. M. Ayari, Overview of existing regulations for ventilation requirements of enclosed vehicular parking facilities, United States, 1999.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-16

Nasıl Atıf Yapılır

DURMUŞ, A., & MATPAY, B. (2023). Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 3–15. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/10

Sayı

Bölüm

Makaleler