Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 1. Editörlerin Görevleri 
 • Dergi editörü, gönderilen makalenin yayınlanma koşullarına karar vermekten yalnızca ve bağımsız olarak sorumludur. Nihai karara varmadan önce dergiye yüklenen makalenin geçerliliği, önemi ve yeniliği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Editör ve alan editörleri dergi yayın kurulu ilkelerini takip eder ve telif hakkı ihlali, intihal gibi konuları bu ilkeler doğrultusunda değerlendirir. Editör ayrıca nihai kararı almak için alan editörleri veya hakemlerle işbirliği yapabilir.
 • Editör ve alan editörleri, ilgili alanda uzman hakemler aracılığıyla değerlendirme sürecinin eşit, adil ve zamanında tamamlanmasından sorumludur. Ek bir hakeme ihtiyaç olmadıkça, editör veya alan editörü dergiye gönderilen makalenin en az iki dış ve bağımsız hakem tarafından değerlendirilmesini sağlar.
 • Makaleler, yazarların ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, uyruğu veya siyasi felsefesi dikkate alınmaksızın editör veya alan editörü tarafından içeriğine ve yeniliğine göre değerlendirilmelidir.
 • Derginin yayın politikaları açık olmalı ve hakemlerden ve yazarlardan gelen açık raporları içermelidir. Ayrıca editör ve alan editörleri, teknik sorunlar dışında tüm dergi iletişimleri için dergi standart elektronik sistemini kullanmalıdır.
 • Editör, editoryal kararlara itirazda açık bir ifade süreci kullanacaktır.
 • Editör, derginin sıralamasını etkilemeye çalışmamalı ve yazarları, bu amaçla geçerli bilimsel nedenler olmadıkça, editörün veya alan editörlerinin makalelerine yer vermeye zorlamamalıdır.
 • Dergiye gönderilen tüm makalelerin gizliliği, ilgili taraflarla iletişim ve hakemlerin kimliği editör ve alan editörü tarafından korunmalıdır.
 • Gönderilen makalede yer alan yayınlanmamış materyal, bilgi ve fikirler, yazarın yazılı izni olmaksızın editörün veya alan editörünün araştırmalarında kullanılmamalıdır.
 • Yayıncıya olası herhangi bir editoryal çıkar çatışması bildirilmelidir. Yayıncı ilgili duyuruları dergide yayınlayabilir.
 • Editör veya alan editörü, akraba ve meslektaşlar tarafından yazılan yazılar hakkında herhangi bir karar vermemelidir. Böyle bir başvuru derginin genel prosedürlerine tabi olmalı ve bu işlem ilgili yazar/editör ve araştırma grupları dahil edilmeden yapılmalıdır.
 • Editör, kötüye kullanım şüphesini araştırarak yayınlanan kaydın bütünlüğünü korumalıdır.
 • Tereddüt halinde, gerekirse editör makale yazarı ile iletişime geçerek ilgili talepleri yazara bildirmelidir. Ancak böyle bir durumda editörün ilgili kurum ve araştırma merkezleriyle de iletişim kurabilmesi gerekir.
 • İntihal durumunda, editör yayıncı ile birlikte hareket etmeli ve düzeltme, geri çekme veya açıklayıcı ifadenin derhal yayınlanmasını sağlamalıdır.
 1. Hakemlerin Görevi
 • Hakem değerlendirme sürecinde hakemlerden yukarıda belirtilen etik hususlara dikkat etmeleri ve makaleyi objektif olarak değerlendirmeleri beklenmektedir.
 • Makalenin konusu hakemin alanıyla ilgili değilse veya hakem makaleyi zamanında değerlendiremeyecekse, hakemin değerlendirme sürecini reddetmesi ve derhal editöre bildirmesi beklenir.
 • Uluslararası Kimya ve Teknoloji Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler gizlidir. Hakemler ayrıca makaleyle ilgili herhangi bir inceleme veya bilgiyi kimseyle paylaşmamalıdır. Ayrıca hakemler, editörün izni olmadan yazarlarla iletişim kurmamalıdır.
 • İncelenen makalede sunulan bilgi veya fikirler, hakemlerin kişisel çıkarları için kullanılmamalıdır.
 • İnceleme yapıcı olmalı ve intihal gibi etik konulara dikkat edilmelidir.
 • Yorumlar objektif olmalı ve herhangi bir kişisel eleştiri içermeyen argümanlarla desteklenmelidir.
 • Olası bir çıkar çatışması durumunda hakem, editör veya alan editörünü uyarmalı ve makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidir.
 • Makaleyi değerlendirmek üzere atanan hakem ve/veya hakemlerin (veya ortaklarının) kendi çalışmalarına atıfta bulunma önerileri, hakemin atıf sayısını artırma niyeti olmaksızın bilimsel olarak makul olmalıdır.
 1. Yazarların Görevleri
 • Dergiye araştırma makalesi veya kısa iletişim makalesi gönderen yazarlar, makalenin çalışmanın önemini vurgulayan özgün sonuçlar ve tartışmalar içerdiğinden emin olmalıdır. Yüklenen makale bir inceleme makalesi veya başka bir tür ise, makalenin içeriği somut ve nesnel olmalıdır.
 • Dergiye gönderilen makaleler yeterli referans içermeli ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmayı destekleyen tüm kaynaklar makalenin teşekkür bölümünde belirtilmelidir.
 • Bir makalenin içeriğinde intihal, tartışmalı ve yanlış beyanlar gibi etik olmayan hususlar asla kabul edilemez.
 • Bir yazar, aynı makaleyi tamamen veya kısmen birden fazla dergiye (özet veya yayınlanmış ders veya akademik tez veya elektronik baskı dışında) göndermemelidir. Bu tür davranışlar etik dışıdır ve dergi tarafından kabul edilmez.
 • Eserin oluşturulması sırasında içeriğe fikri yönden katkı sağlamayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere sunulan tüm çalışmalar, varsa çıkar çatışması oluşturabilecek durumlar ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Ortak yazar olabilmek için makalenin içerik, tasarım ve uygulama alanlarına önemli katkılarda bulunulması gerekmektedir. Dil editörleri veya tıp yazarları teşekkür bölümünde belirtilmelidir.
 • Yazar(lar) yayınlanmış, basılı veya değerlendirme aşamasındaki çalışmalarında bir yanlışlık veya yanlışlık fark ederse, dergi editörünü veya yayıncısını bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme sürecinde editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar eklenmesi, yazar sırasının değiştirilmesi, yazar çıkarılması gibi) önerilemez.
 • Uygun ve uygun olmayan ortak yazarlardan makalenin sorumlu yazarı sorumludur. Ayrıca sorumlu yazar, makalenin son hali ve gönderildiği dergi için tüm ortak yazarlardan ilgili onayları almalıdır.
 • Makalenin tüm bölümlerinden tüm yazarlar sorumludur.
 • Makale, hayvan veya insan deneklerin kullanımını içeriyorsa, uygun kurumsal komitelerin onayı gibi gerekli belgeler ve yazar tarafından dergiye buna karşılık gelen bir açıklama sağlanmalıdır.
 • Yazar tarafından fark edilen önemli hatalar derhal editöre bildirilmelidir. Herhangi bir düzeltme durumunda yazar, editör veya alan editörü tarafından istenen kanıtları sunmakla yükümlüdür.
 • Makalede yer alan resim ve resimlerde geliştirme, yer değiştirme, herhangi bir parçanın çıkarılması gibi özgünlüğü zedeleyecek karmaşık değişiklikler kabul edilemez.
 • Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına yetkili kişidir. Diğer yazar(lar)ı makale süreci hakkında bilgilendirmek sorumlu yazarın görevidir. Dergi yayın kurulu, makalesi kabul edilen yazar(lar) arasındaki çıkar çatışmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
 • Sahte: Bilimsel bir araştırma yapılmadan yapılmış gibi verilerin uydurulması, rapor edilmesi veya yayımlanması.
 • Çarpıtma: Araştırma kayıtlarını ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, araç ve gereçleri kullanılmış gibi sunmak, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmemek, verileri ve/veya sonuçları uydurmak için manipüle etmek. ilgili teori ve varsayımları, araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya destek alan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda şekillendirmek.
 • İntihal: Başkalarına ait fikir, yöntem, veri, uygulama, yazı, şekil veya eserlerin bilimsel kurallara uygun olarak, tamamen veya kısmen kaynak gösterilmeksizin kendi çalışmaları gibi sunulması.
 • Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçeğe aykırı verilere dayanarak düzenlemek, değiştirmek, rapor etmek veya yayınlamak.
 • Yeniden Yayınlama (Çoğaltma): Bir çalışmanın sonuçlarının, yayınlandığı derginin editörünün izni olmaksızın başka bir dergide yeniden yayımlanması.
 • Ayırma: Bir araştırmanın sonuçlarını, doçentlik sınavları ve akademik yükselmelerin değerlendirilmesinde, araştırmanın bütünlüğünü bozarak, uygunsuz bir şekilde bölümlere ayırarak ve birbirinden alıntı yapmadan birden çok yayın yaparak ayrı eser olarak sunmak.
 • Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayanların yazarlar arasına dahil edilmesi, aktif katkısı olanların yazarlar arasına alınmaması, yazar sıralamasının haksız ve uygunsuz bir şekilde değiştirilmesi, aktif katkısı olanların isimlerinin eserden çıkarılması. yayınında veya sonraki baskılarda, aktif bir katkısı olmamasına rağmen etkisini kullanarak yazarlar arasına adını dahil etmek.
 • Diğer etik ihlal türleri: Desteklenerek yürütülen araştırmaların yayınlarında destekleyici kişi, kurum veya kuruluşları ve araştırmaya katkılarını açıkça belirtmemek, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, görevlendirilen bir çalışmanın içerdiği bilgileri paylaşmak. yayımlanmadan önce başkalarıyla birlikte hakem olarak incelemek, bilimsel araştırma için sağlanan veya tahsis edilen kaynak, yer, tesis ve araçları kötüye kullanmak, asılsız ve kasıtlı etik ihlalleri iddia etmek.
 1. Etik Kurul Onayı
 • Güncel ölçütler dâhilinde etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için ayrıca “Etik Kurul Onayı” belgesi gerekmektedir. Öyleyse;
 • Sosyal bilimler dahil tüm bilim dallarında yapılan çalışmalar ile insan ve hayvanlar üzerinde etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel araştırmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmalı ve bu onay makalede belirtilmeli ve belgelenmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgi (kurulun adı, tarih ve numarası) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer almalıdır. Olgu sunumlarında, aydınlatılmış onam formunun imzalanmasına ilişkin bilgi yazıda yer almalıdır.
 • Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
 • Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için insan ve hayvanların (malzeme/veri dahil) kullanımı.
 • İnsanlar üzerinde klinik çalışmalar.
 • Hayvan çalışmaları.
 • Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar.

Bunlara ek olarak;

 • Olgu sunumlarında “bilgilendirilmiş onam formu” alındığının belirtilmesi.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakkı düzenlemeleri olduğu belirtilmelidir.
 • Dergiler, uluslararası standartlara atıfta bulunarak, her biri için ayrı bir başlık açarak hem web sayfasında hem de basılı dergi içinde “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel İzin Alma” kurallarına uyduğunu belirtmelidir.
 • Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu tamamen yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiğinde izlenecek yol net bir şekilde tanımlanmalıdır.
 • Dergilerde yayınlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin gerekip gerekmediği makalede belirtilmelidir.
 • Bu izinlerin alınması gerekiyorsa, hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı ile açıkça sunulmalıdır.
 • Çalışma, insan ve hayvan deneklerin kullanılmasını gerektiriyorsa, çalışmanın uluslararası beyan kılavuzuna uygun olarak yürütüldüğü beyan edilmelidir.
 1. Etik Kurul İzni

Değerli yazarlar ve hakemler,

Çalışmanızı dergimize yüklerken makale dosyanızla birlikte Etik Kurul belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Çalışmanız etik kurul onayı gerektiren çalışma grubunda yer almıyorsa bu durumu belirten beyan formunu imzalamalı ve ilgili durumu makale metninizde belirtmelisiniz.

Tüm makaleler için etik kurul onayı gerekli midir?

Hayır. Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibidir:

Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.

İnsan ve hayvanların (malzeme/veri dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

Hayvan çalışmaları,

Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar

Bunlara ek olarak;

Olgu sunumlarında “bilgilendirilmiş onam formu” alındığının belirtilmesi.

Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi.

Önceki yıllarda tamamlanan çalışma ve tezlerden üretilen yayınlar için retrospektif Etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences dergisine gönderilecek bu kapsamdaki makalelerin yazarları, başvuruları sırasında aldıkları izin belgelerini hem sisteme yüklemeli hem de makalelerinde belirtmelidir. Bu bilgi makalenin sonunda kaynakçadan önce şu şekilde verilmelidir:

Etik Kurul İzni: Bu çalışma için etik kurul onayı .... tarih ve ..... sayılı etik kurul kararı ile alınmıştır.